ProSJektering

Aluminium som byggemateriale

Vekt Aluminium er et meget lett metal med en egenvekt på kun 2,7 kg/dm³, hvilket svarer til en tredjedel av egenvekten for stål. Allikevel kan aluminium oppnå en høy styrke ved legering av ren aluminium med andre metaller. Konstruksjonsmessig betyr det langt lavere belastning av underliggende bygningsdeler.

Korrosion Aluminium har stor korrosjonsbestandighed og har ikke samme korrosjonssvakheter som stål. Dette gjør eventuell bearbeidelse på byggeplassen langt mindre proble­matisk. Skjøtepunkter blir likeledes mindre kritiske.

Miljø Aluminium har en enorm gjenanvendelsesfordel. Energi­forbruket ved gjenanvendelse av aluminium udgjør kun 5 % av energien som brukes ved fremstilling av rå aluminium. Gjenbrukt aluminium har de samme egenskaper og den samme kvalitet som rå aluminium. Aluminium er det mest utbredte metall i naturen, hele 8 % av jordskorpen be­står av aluminiumforbindelser.

Estetikk Aluminiums lave vekt, høye styrke samt formbarhed gir en høy grad av designfrihed. Dette gir mulighet for eksempel­vis design av skruespor, så større stabilitet og enklere mon­tage opnås.

Pris Håndtering av aluminium vurderes å være vesentlig let­tere enn håndteringen av stål. Dette viser seg normalt også prismessig.