Projektering

Aluminium som byggmaterial

Vikt Aluminium är en mycket lätt metall med en densitet på endast 2,7 kg/dm³, vilket motsvarer 1/3 av densiteten för stål. Likväl kan aluminium uppnå en hög styrka vid legering av ren aluminium med andra metaller. Konstruktionsmässigt innebär det mycket mindre belastning på underliggande byggnadsdelar.

Korrosion Aluminium har en hög korrosionsbeständighet och har inte samma korrosionssvagheter som stål. Detta gör en eventuell efterbearbetning på byggarbetsplatsen mindre proble­matisk. Samlingsdetaljer bliver ligeledes mindre kritiske.

Miljö Aluminium har en enorm återvinningsfördel. Energi­förbrukningen vid återvinning av aluminium utgör bara 5% av den energi som används vid framställande av prima aluminium. Återvunnen aluminium har samma egenskaper liksom kvalitet som prima aluminium. Aluminium är den mest utbredda metallen i naturen, där 8% av jordskorpan be­står av aluminium anslutningar.

Estetik Aluminiums låga vikt, höga styrka samt formbarhet ger en stor variation av design möjligheter. Detta ger bla möjlighet att designa skruvspår och profiler så att bättre stabilitet och enklare mon­tage uppnås.

Pris Hanteringen av aluminium bedöms vara betydligt lättare en hanteringen av stål. Detta visar sig också oftast prismässigt.